• Προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης.
  • Προγράμματα ψυχοκοινωνικής ενδυνάμωσης του προσωπικού των δομών.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τους εθελοντές των δομών.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων θεραπείας μέσω της τέχνης.