Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά εξακολουθούν να μεγαλώνουν στο πλαίσιο ιδρυματικής φροντίδας στην Ευρώπη. Ωστόσο, αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ότι η ιδρυματοποίηση είναι μια αποτυχημένη πολιτική και συνιστά παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε τα κράτη μέλη να επιτρέψουν σε όλα τα παιδιά να μεγαλώσουν όχι σε ιδρύματα αλλά σε οικογένειες και κοινότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) στηρίζει τη μεταρρύθμιση της προστασίας των παιδιών και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα σε εξατομικευμένη φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας, η οποία ενίοτε αναφέρεται ως «αποϊδρυματοποίηση». Η στήριξη επιτυγχάνεται μέσω στοχευμένων επενδύσεων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία.

Γενικότερα, καταβάλλονται προσπάθειες για να εξασφαλιστεί ότι τα χρήματα της Ε.Ε. χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις στρατηγικές αποϊδρυματοποίησης και τα σχέδια δράσης σε εθνικό επίπεδο. Στα μέτρα για την προώθηση της μετάβασης από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα στο πλαίσιο της οικογένειας και της κοινότητας περιλαμβάνονται η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για ευάλωτες οικογένειες, η τοποθέτηση σε συγγενική οικογένεια, η επανένταξη στην οικογένεια προέλευσης, η τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια και η υιοθεσία.

Πολλές εθνικές κυβερνήσεις έχουν ήδη επιτύχει σημαντική πρόοδο – σε ορισμένες χώρες ο αριθμός των παιδιών που μεγαλώνουν σε ιδρυματική φροντίδα έχει μειωθεί περισσότερο από 80 % την τελευταία δεκαετία. Παράλληλα, η ευρωπαϊκή ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας, που υποστηρίζεται από την Ε.Ε., συγκεντρώνει ενδιαφερόμενα μέρη που εκπροσωπούν τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους, καθώς και τους παρόχους υπηρεσιών και τις δημόσιες αρχές, με σκοπό την προώθηση περισσότερο προσωποκεντρικών μοντέλων φροντίδας.

Σημείωση: Το κείμενο βασίζεται σε πληροφορίες από τον ιστότοπο

www.what-europe-does-for-me.eu

Παναγιώτης Μπούρας

Κοινωνικός Λειτουργός, ΑΜΚΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΖΩΗΣ

 
[logocarousel id="2918"]